ترانسمیتر دما:

ترانسمیتر دستگاهی است که می تواند یک کمیت فیزیکی را اندازه گیری کند و آن را به یک مکان دورتر انتقال دهد. این دستگاه می تواند پارامتر های مختلف مانند دما، فشار، رطوبت، فلو و پارامتر های دیگر را به عنوان ورودی دریافت کند و نتیجه حاصل از اندازه گیری را در غالب جریان به صورت خروجی نمایش دهد. ترانسمیترهای دما به دو دسته کلی ترانسمیتر الکتریکی و نیوماتیکی طبقه بندی می شوند. عموما محدوده جریان خروجی در ترانسمیتر های الکتریکی دما در رنج ۴ تا ۲۰ میلی آمپر می باشد. بدین ترتیب می توان نتایج حاصل از اندازه گیری کمیت مورد نظر را در فاصله دورتری به شکل خروجی جریان دریافت کرد و مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار داد و کنترل کرد.

ساختمان ترانسمیتر:

اجزای تشکیلدهنده یک ترانسمیتر دما از ۳ قسمت اصلی و پایه: حسگر اندازه گیری درجه حرارت، مبدل و تقویت کننده تشکیل شده است. به طوری که می توان مقدار درجه حرارت را با استفاده از سنسور دمایی ترانسمیتر اندازه گیری کرد و مقادیر حاصل از اندازهگیری را با تبدیل به جریان در بازه ۴ تا ۲۰ میلی آمپر به اتاق کنترل کننده انتقال داد.

کاربرد های دستگاه ترانسمیتر دما بیشتر در واحد های صنعتی و تولیدی که دارای سیستم اتوماسیون صنعتی هستند و امکان کنترل و بررسی تمام شرایط عملکردی دستگاه ها توسط افراد وجود ندارد کاربرد دارد. به طوری که با نصب این دستگاه در سرتاسر محوطه و قرار گیری آن در محل مورد نظر، اپراتور می تواند شرایط را بررسی و کنترل کند. بدین ترتیب اپراتور می تواند از اتاق فرمان و بدون نیاز به حضور در محل تمام تصمیمات کنترلی را انجام دهد و از شرایط عملکردی دستگاه ها آگاهی پیدا کند.