گاورنر هیدرولیکی (Hydraulic governor)
هر واحد نیروگاهی برای کنترل سرعت و قدرت توربین به یک دستگاه گاورنر (Governor) برای تنظیم جریان آب ورودی به توربین، مجهز می‌گردد.
گاورنرها به ۳ دسته تقسیم می‌شوند:
–          گاورنر مکانیکی
–          گاورنر الکترومکانیکی
–          گاورنر الکترونیکی
در حال حاضر فقط از گاورنر الکترونیکی در نیروگاه های جدید استفاده می‌شود و گاورنرهای مکانیکی و الکترومکانیکی را فقط در نیروگاه های قدیمی می‌توان پیدا کرد.
۱- قسمت الکترونیکی گاورنر
یک کنترل‎کننده الکترونیکی حلقه بسته (close loop)، مجهز به PLC، به‌صورت کاملا” دوتایی (Full redundant)، کنترل سیستم را بر عهده می‌گیرد.
سیگنال‎های ورودی این کنترل‎کننده معمولا” عبارتند از:
–          سیگنال آنالوگ سرعت توربین، از خروجی سنسورهای سرعت توربین (mA20-4)
–          سیگنال آنالوگ نشان‎دهنده موقعیت ویکت گیت‌های توربین(mA20-4)
–          سیگنال آنالوگ نشان‎دهنده توان خروجی ژنراتور (mA20-4)
بر اســــاس سیگنـــــال‎های ورودی فــوق و پــردازش آن‌ها در کنتـرل‌کننده PLC، سیگنال خروجــی گـــاورنر الکتـــرونیکی (mA20-4) به شـــیر راهنمـــا (Pilot valve)  اعمـــال شـــده و با عمــلکرد این شیـر، فشـــار و دبــی لازم روغـــن برای حرکــــت سـروو موتور و دریچه‎هـــای هـــادی توربیـــن(wicket gates) از طریـق شیـــر کنتـــرل اصـــلی (main valve) گاورنر فراهم می‎گردد.
کنتـــرل‎کننده فــوق معمولا” به صـورت دوتــایی بـــه عنــوان گاورنــر اصلی و گاورنر پشتیبان در تابلوی کنترل گاورنر قرار می‌گیرند.
در صـــورت بروز اشکال در گاورنر اصلی (main)، کنترل سیستم به صورت خودکار، به گاورنر پشتیبان (backup)  منتقل می‎شود.
 سیستم کنترل گاورنر دارای سه حالت عملکرد به شرح زیر است:
–          حـــالت کنتــــرل ســـرعت با کنترل‎کننده (PID speed control)
–          حالت کنترل مقدار بازشدگی دریچه‎های هادی (wicket gate) توربین با کنترل‎کننده تناسبی (‍P)(opening control)
–          حالت کنترل توان خروجی ژنراتور با کنترل‎کننده ( PID Power control)
۲- قسمت هیدرولیکی گاورنر
قســـمت هیدرولیکی گاورنر شامل تجهیزات زیر می‎باشد:
–          عمــل‎کننده‎هـــای الکتروهـــیدرولیکی برای تبدیل سیگنال‎های الکتریکی به مقـــادیر مکــانیکی متناظر
–          تقویت‎کننده هیدرولیکی
–          واحد تأمین فشار روغن
از این واحـــد به منظـــور تأمیـــن فشـــار روغــــن بـــرای عمــــلکرد سروو مــــوتورهای تـــوربین و نهایتا” باز و بسته شدن ویکت گیت‌های توربین استفاده می‎شود.
سیستم روغـن گـاورنر شامل مخــزن روغن، تانک فشار روغن/هوا (Air Oil Vessel)، دو دستگاه پمـپ روغـــن گـــاورنر، شیرهای سولونوئیدی، شیر هیدرولیکی، سیستم خنک‎کن روغن (شامل دو دستگاه پمپ، کولر و فیلتر دوتایی مربوطه)، تجهیزات کنترل و اندازه‎گیری، لوله‎کشی و غیره می‎باشد.
برق سیســـتم کنتــــرل گـــاورنر از دو فیـــدر مجــزا، از سیستم DC نیروگاه تأمین می‎شود.
برخی مدل های پیشنهادی  با توجه به این زمینه کاری  (توضیحات مربوط به تجهیزات در کاتالوگ ذکر شده)
 فشار سنج تفاضلی        محصول کمپانی
 فشار سنج دیجیتال         محصول کمپانی